Ungdomsboligerne Birkevænget

Visitation

Visitation til Ungdomsboligerne Birkevænget foregår ikke via Boligselskabet Domea, men gennem Famileafdelingen i Frederikssund kommune.

Dette skyldes, at der er tale om en offentlig anbringelse efter servicelovens bestemelser.

 Visitationsproceduren

A. Socialrådgivernes § 50 undersøgelse

Undersøgelsen indeholder samtaler med den unge og forældre, indhentede udtalelser fra skole og andre relevante oplysninger - som f.eks. oplysninger om den unges omgangskreds, forhold til stoffer m.v. fremlægges på forvisitation.

Den unge skal orienteres om, at der er obligatorisk urinprøvekontrol for euforiserende stoffer forud for indskrivning.

Prøverne skal tages, hvis den unge på for-visitation fortsat vurderes til at kunne profiterer af indskrivning på Birkevænget.

Undersøgelsen og udkast til handleplan forelægges på for-visitation

B. Forvisitation

Visitationen foregår på samarbejdsmøder, hvor der træffes beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at arbejde videre hen mod endelig visitering. I fald dette er tilfældet indgår Birkevænget i det videre undersøgelsesarbejde - bl.a. ved at have samtale med den unge og dennes socialrådgiver

De endelige roller og opgaver i den sidste del af undersøgelsen fordeles på mødet.

C. Besøg

Herefter besøger den unge og forældre Birkevænget.

D. Endelig visitation

Sagen forelægges til endelig visitation, hvor der skal foreligge såvel visitationsskema som endelig handleplan og en underskrevet samtykkeerklæring.